துடுப்பாட்டம்  • மீளவும் வருகிறார் வட்மோர்

    மீளவும் வருகிறார் வட்மோர்

    மிகச்சிறந்த கிரிக்கெட் வீராரான சேர் சோபர்ஸ் உட்பட ஒரு டசினுக்கு மேற்பட்ட பயிற்சியாளர்களை இலங்கை கண்டிருந்தாலும் பயிற்சியாளர்  வாட்மோருக்கு கிடைத்த..